Talig – Wartaal (papieren reliëfs, Cathrien Berghout)